Regulamin - Biegniemy po tandem II

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem II Charytatywnego Szczecińskiego Biegu Tandemowego "Nie widzę przeszków - Biegnę po tandem".

 

REGULAMIN

II CHARYTATYWNEGO SZCZECIŃSKIEGO BIEGU TANDEMOWEGO „NIE WIDZĘ PRZESZKÓD - BIEGNĘ PO TANDEM”

SZCZECIN PUSZCZA BUKOWA –15 LISTOPADA 2015 r.


I.    CEL BIEGU:

 1. Propagowanie idei „Biegam –Pomagam”;
 2. Integrowanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem biegowym;
 3. Propagowanie idei uprawiania sportu wśród osób niepełnosprawnych;
 4. Popularyzowanie biegania jako zdrowego sposobu życia;
 5. Uatrakcyjnienie oferty imprez sportowych w Mieście Szczecin;
 6. Zebranie środków na zakup tandemu.


O BIEGU :
Bieg odbędzie się na dystansie 2000 m, po terenach leśnych, wokół Jeziora Szmaragdowego. Zawodnicy biegną w parach przewiązani za ręce wstążką. Jedna osoba w parze biegnie z opaską na oczach. Innowacja biegu polegać będzie na jednoczesnym pokonaniu trasy 2000 m po trudnym górzystym terenie na którym dodatkowo ułożone zostaną przeszkody. W biegu nie liczy się czas i miejsce lecz dobra zabawa. Wszyscy są zwycięzcami i wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale. Zawodnicy wysyłając zgłoszenie do biegu mogą wyznaczyć w zgłoszeniu osobę towarzyszącą lub zgłosić się bez pary. W drugim przypadku  odbędzie się losowanie i dobór zawodników w duety niezależnie od płci.


Po biegu odbędzie się spotkanie integracyjne przy ognisku. Podczas spotkania, będzie możliwość poznania elementarnej wiedzy na temat funkcjonowania osób głuchoniewidomych.

Bieg ma charakter charytatywny. Cały dochód z biegu, przeznaczony zostanie na zakup roweru tandemowego dla osób głuchoniewidomych  z Zachodniopomorskiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.


II. ORGANIZATOR

ZACHODNIOPOMORSKA  JEDNOSTKA  TOWARZYSTWA  POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM

Al. Wojska Polskiego 63
70-476 Szczecin
piętro III, pok.3/30

III. TERMIN i MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się – 15 listopada 2015 r. w godz. 11.00-12.00
 2. Miejsce startu i mety: Jezioro Szmaragdowe.
 3. Odbiór numerów startowych i ewentualna rejestracja  w godzinach od 9.00 do 10.30 przy starcie biegu.
 4. Po biegu omówienie wyników i wspólny odpoczynek przy ognisku w godz. 12.00-14.00

IV. TRASA, DYSTANS

 1. Trasa prowadzi terenami leśnymi wokół Jeziora Szmaragdowego.
 2. Bieg rozegrany zostanie na dystansie – 2000 m.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące biegu dostępne będą na stronie
www.tpg.szczecin.pl

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby pełnoletnie, które dopełniły formalności zgodnych z regulaminem biegu.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w biegu wyłącznie pod opieką dorosłych za ich pisemną zgodą.
 3. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są akceptować i przestrzegać regulaminu biegu.
 4. Bieg odbędzie się w parach. Osoby biorąc udział w biegu biec będą dwójkami połączone opaską. Zawodnicy zgłaszają się w parach lub indywidualnie. Gdy zawodnik zgłosi się sam zostanie losowo połączony w parę przez organizatora. Jedna osoba z pary biegnie z opaską na oczach.

VI. ZGŁOSZENIA I DAROWIZNA STARTOWA

 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą poprzez wysłanie danych osobowych, do dnia 30 października 2015 r. w tym: imienia  i nazwiska drogą mailową na adres: a.podgorna@tpg.org.pl. Po uzyskaniu akceptacji zgłoszenia (odesłana mailem) należy dokonać wpłaty na poniżej podane konto.
 2. Darowizna startowa wynosi 30 zł od osoby lub więcej, według uznania. Osoby zgłaszające się do biegu powinny dokonać wpłaty na konto bankowe:

30 1050 1142 1000 0090 3030 0900
Stowarzyszenie Travelling Inspiration
ul. Zielona 22B/30
32-500 Chrzanów

wpisując w tytule imię i nazwisko zawodnika/zawodników, oraz hasło: Darowizna na tandem.

VII. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

 1. Bieg odbędzie się po trasie, wiodącej ścieżkami leśnymi.
 2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób na trasie biegu.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 5. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu w związku z tym w interesie Uczestnika jest ubezpieczenie się od w/w następstw  w dostępnych na terenie Polski Towarzystwach  Ubezpieczeniowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Po biegu przewiduje się organizację spotkania integracyjnego.
 2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 3. Zabrania się prowadzenia w obrębie biegu, działalności handlowej oraz  reklamowej nie uzgodnionych z Organizatorem.
 4. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien  bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze  zawodów.
 5. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb  wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w  materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
 6. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników biegu zgodnie z  wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

IX. SPRAWY RÓŻNE 

 1. Galeria zdjęć będzie dostępny na stronach organizatora, każdy z uczestników biorąc udział w biegu godzi się na ich publikowanie. 
 2. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów.

Oświadczenie zawodników:
Informuję, że znam powyższy regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem biegu:

Danuta Kłaczyńska tel. 508-322-318

 

REGULAMIN DO POBRANIA W FORMACIE PDF

Ostatnio zmieniany %PM, %21 %856 %2015 %21:%Paź